English German Italian Serbian

Opštinska uprava

Opštinska uprava (8)

 

Miroslav Drljača, dipl. inž. šum.
Načelnik opštine Novi Grad
I Sprat , soba br: 12
email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon :052 751 247 
Prema zakonu o lokalnoj samoupracvi načenik opštine obavlja ime sledeće funkcije i obaveze
 • predlaže Statut Opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan ,investicioni program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korištenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • provodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava lokalni budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republikečije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je Opština osnivač,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu Opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustave od izvršenja, propisSkupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu ili Zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja Opštinske administartivne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, kao i druge poslove koje mu povjeri Skupština opštine.

Odjeljenje za društvene djelatnosti

Written by četvrtak, 16 februar 2012 12:40 Published in Opštinska uprava

Borivoj Japundža
 
Načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti
II Sprat, soba br: 26
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 720 451

Odjeljenje za društvene djelatnosti obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

-studijske i analitičke poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, zdravstvena zaštita, sport, udruženja građana i nevladine organizacije);

-nadzor iz oblasti društvenih djelatnosti;

-nadzor nad  zimskim održavanjem lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica;

-izradu prijedloga plana ljetnog održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva; 

-izradu prijedloga: za sanaciju odrona, klizišta i mostova, rekonstrukciju puteva i ulica, izgradnju  puteva, ulica,   mostova, komunalne infrastrukture, potpornih i obložnih zidova;

-druge poslove iz oblasti izgradnje i održavanja puteva i komunalnih poslova;

-ostale poslove koji se Odjeljenju stave u nadležnost.

 
Milan Ignjatović  
Načelnik odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalnu djelatnost
III Sprat, soba br: 34
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 751 540

Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

-pripremu prostorno-planske dokumentacije i razvojnih planova;

-sprovođenje urbanističkog plana kao i ostale prostorno planske dokumentacije;

-sprovođenje javnih rasprava o regulacionim planovima i planskoj dokumentaciji;

-izradu projektnih zadataka za sva projektovanja za potrebe Opštine;

-izdavanje urbanističkih saglasnosti i odobrenja za građenje;

-evidencije o urbanističkim i regulacionim planovima i njihovo čuvanje;

-organizovanje tehničkih pregleda i izdavanje upotrebne dozvole izgrađenih objekata;

-kontrolu investiciono-tehničke dokumentacije;

-nadzor u oblasti građenja;

-kontrolu zakonitog korištenja stanova u državnoj svojini pri dodjeli, zamjeni i otkupu stanova;

-korištenje gradskog građevinskog zemljišta;

-utvrđivanje naknada za korištenje gradskog građevinskog zemljišta;

-poslove iz oblasti zajedničke komunalne potrošnje (vodovod i kanalizacija).

Odjeljenje za privredu

Written by nedelja, 02 oktobar 2011 07:44 Published in Opštinska uprava

 


 
Mira Drljača
 
Načelnik odjeljenja za privredu
II Sprat, soba br: 26
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 720 451

Odjeljenje za privredu obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

-studijske i analitičke poslove iz oblasti privrede (industrija, trgovina i snabdijevanje, ugostiteljstvo, turizam, zanatstvo, saobraćaj i veze, šumarstvo i vodoprivreda);

-nadzor iz oblasti privrede;

-poslove vezane za vodne resurse Opštine;

-poslove privatnog preduzetništvo;

-planiranje programa savjetodavnog rada u poljoprivredi  na nivou Opštine i obezbjeđenje sprovođenja plana;

-dostavljanje mjesečnog izvještaja direktoru Poljoprivredno savjetodavne službe;

-davanje savjeta farmerima, neposredno i preko javnih glasila;

-izradu planova proljetne i jesenje sjetve;

-izdavanje  poljoprivrednih saglasnosti, uvjerenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom na osnovu evidencije;

-popunjavanje statističkih podataka;

-provođenje poljoprivrednih projekata finansiranih od strane međunarodnih organizacija.

Odjeljenje za budžet i finansije

Written by nedelja, 02 oktobar 2011 07:44 Published in Opštinska uprava
Nacelnica finansije
 
Načelnica odjeljenja za budžet i finansije
III Sprat, soba br: 34
telefon: 052 720 460

 

Odjeljenje za opštu upravu

Written by nedelja, 02 oktobar 2011 07:43 Published in Opštinska uprava
 
Biljana Stokić dipl. pravnik
Načelnik odjeljenja za opštu upravu
II Sprat, soba br: 29
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 751 095

 

Kabinet načelnika

Written by nedelja, 02 oktobar 2011 07:38 Published in Opštinska uprava
Sef kabineta
Bojan Samardžija  
Šef kabineta načelnika opštine Novi Grad
I Sprat , soba br: 20
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
telefon: 052 753 817

Šef  Kabineta  Načelnika Opštine obavlja:

-stručne, organizacione i druge poslove za potrebe Načelnika Opštine;

-koordinira rad Administrativne službe Opštine;

-pruža stručnu pomoć u izradi akata, obradi zahtjeva i drugih podnesaka stranaka i organizacija upućenih Načelniku Opštine;

-organizuje sastanke i obavlja druge administrativno-tehničke poslove za potrebe Načelnika Opštine.U saradnji sa Administrativnom službom Opštine i drugim subjektima priprema materijale za sjednice Skupštine opštine za koje je predlagač Načelnik Opštine;

-obavlja i druge stručne, organizacione i tehničke poslove vezane za rad i nadležnost Načelnika Opštine;

-obavlja sve poslove po pitanjima upravljanja ljudskim resursima;

-vrši nadzor nad provođenjem procedura iz oblasti radnih odnosa;

-učestvuje u izradi svih pravilnika koji se tiču uređivanja radnih odnosa za zaposlene u Administrativnoj službi Opštine;

-učestvuje u izradi pravilnika o platama;

-učestvuje u proceduri redovnog pregledanja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;

-brine se o zakonitom i transparentnom provođenju procedure zapošljavanja;

-sarađuje sa komisijom za izbor kandidata po javnom oglasu;

-učestvuje u izradi strateških planova razvoja i unapređenja rada Administrativne službe Opštine;

-učestvuje u procesu strateškog planiranja razvoja kadrova unutar Opštine i implementaciji tih planova;

-učestvuje u izradi pravilnika o internim kontrolama unutar pojedinih odjeljenja;

-učestvuje u procesu procjene rizika od moguće zloupotrebe unutar Administrativne službe Opštine u cjelini i pojedinih odjeljenja;

-informiše Načelnika Opštine o svim pitanjima vezanim za upravljanje ljudskim resursima;

-kontaktira sa relevantnim institucijama;

-omogućava trajno ravnopravan postupak prema svim zaposlenim;

-pruža informacije iz oblasti personalnih odnosa;

-učestvuje u izradi programa novog zapošljavanja i obuke pripravnika;

-koordinira sve programe obuke za sva odjeljenja unutar Administrativne službe Opštine, na osnovu plana obuke koji je usaglašen sa načelnicima odjeljenja;

-nadgleda da li su sve aktivnosti implementirane u okviru zadatih vremenskih rokova;

-odgovoran je za osiguranje povjerljivosti informacija i čuvanje obrazaca u personalnim dosijeima;

-obavlja i ostale poslove koje mu naloži Načelnik Opštine;

-za svoj rad odgovoran je Načelniku Opštine kojem podnosi izvještaj o radu.