Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Nа оsnоvu člаnа 22. stаv 1. tаčkа b) аlinеја 23. i člаnа 44. Zаkоnа о zаštiti i spаsаvаnju u vаnrеdnim situаciјаmа („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 121/12, 46/17), člаnа 43. Zаkоnа о zаštiti stаnоvništvа оd zаrаznih bоlеsti (''Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе'' brој 90/17), člаnа 59. stаv 1. tаčkа 10. Zаkоnа о lоkаlnој sаmоuprаvi („Službеni glаsnik Rеpublikе Srpskе“, brој: 97/16, 36/19), člаnа 66. i člаnа 83. stаv 3. Stаtutа Оpštinе Nоvi Grаd (''Službеni glаsnik Оpštinе Nоvi Grаd'' brој 2/17)i tаčke IV Оdlukе о fоrmirаnju оpštinskоg štаbа zа vаnrеdnе situаciје (''Službеni glаsnik Оpštinе Nоvi Grаd'' brој 4/13), nа priјеdlоg Оpštinskоg štаbа zа vаnrеdnе situаciје, Nаčеlnik Оpštinе d о n о s i

  

                                                                                                      NAREDBU

o provođenju vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području Opštine Novi Grad

 

Radi izvršavanjazaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije od 21. marta a u cilju provođenja daljnjih vanrednih mjera za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) na području opštine Novi Grad, te zaštite i spasavanja stanovništva opštine Novi Grad, do 30.03.2020. godine:

 

  1. OGRANIČAVA SE rad subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača – pekare i pekoteke (isključivo u pogledu prodaje njihovih proizvoda po principu „šalterske prodaje“ bez zadržavanja kupaca) do 18.00 časova radnim danom i vikendom.
  2. TRGOVINE koje u svom asortimanu imaju proizvode koji služe za održavanje lične higijene i higijene prostora MOGU da organizuju svoj rad u vremenu od 00 do 18.00 časova radnim danom i subotom,uz preduzimanje svih propisanih mjera zaštite (za rad nedjeljom primjenjuju se odredbe Odluke o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovačku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Novi Grad).
  3. ZADUŽUJU SE predsjednici savjeta mjesnih zajednica na području Opštine Novi Grad da budu kontakt osobe za pomoć licima starijim od 65 godina, a pomoć će biti realizovana u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije.

Kontakt telefoni predsjednici savjeta mjesnih zajednica će biti objavljeni uz ovu naredbu.

 

  1. ZADUŽUJE SE Opštinska organizacija Crvenog krsta Novi Grad da pripremi pakete pomoći u prehrambenim i higijenskim namirnicima za lica starijim od 65 godina, koja će biti dostavljana po ukazanoj potrebi,u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije.
  2. ZADUŽUJU SE ovlaštena lica u zajednicama etažnih vlasnika na području Opštine Novi Grad da budu na raspolaganju za svaku vrstu pomoći licima starijim od 65 godina koja žive u njihovim zgradama, a pomoć će biti realizovana u saradnji sa Opštinskim štabom za vanredne situacije,
  3. ZADUŽUJU SE poslodavci na području Opštine Novi Grad koji će radnicima izdavati potvrde radi kretanjau vrijeme policijskog časa zbognesmetanog obavljanja procesa rada, da spisak lica kojima su izdane potvrde odmah dostave u Opštinski štab za vanredne situacije.
  1. Sve zabrane i ograničenja iz naredbe Načelnika Opštine broj 01-022-3/20-2 od 16.03.2020. godinei 01-022-3/20-3 od 19.03.2020. godine, koje nisu u suprotnosti sa ovom naredbom ostaju i dalje na snazi.
  2. Zabrane i ograničenja važiće do 30.03.2020. godine, kada će ova naredba biti preispitana.
  3. Naredba stupa na snagu danom donošenja a primjenjivaće se od 23.03.2020. godine.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje