Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Pravo učešća u javnom pozivu ima udruženje koje ispunjava slјedeće uslove:

 • da je registrovano u skladu sa Zakonom o udruženjima i fondacijama („Službeni glasnik RS“, br. 52/01 i 42/05),
 • da ima sjedište na području opštine Novi Grad,
 • da ima formiran volonterski servis,
 • da je uspostavilo formalnu saradnju na polјu volontiranja sa drugim udruženjima, institucijama i organizacijama na području opštine,
 • da volontiranje  organizuje  u  skladu  sa  Zakonom  o  volontiranju  („Službeni glasnik  RS“,  broj  89/13)  i  da  ga  aktivno  promoviše  kroz  medije  i  štampane materijale,
 • da je opravdalo sredstva namjenski dobijena od Opštine u ranijem periodu.

 

Sredstva, koja udruženja dobiju po osnovu ovog Javnog poziva, mogu biti korištena isklјučivo  za  realizovanje  volonterskih  programa  i  nagrađivanje  volontera  u  tekućoj godini.

Prijava projekta za dodjelu sredstava za podsticanje volonterskog rada podnosi se na propisanom obrascu – aplikacionoj formi, uz koji se prilaže slјedeća  dokumentacija:

 • kopija Rješenja o upisu u sudski registar;
 • pravilnik o radu volonterskog servisa;
 • primjerak volonterske knjižice u koju se upisuje voloterski angažman;
 • kopije sporazuma  o  saradnji  na  polјu  volontiranja  sa  drugim  udruženjima, institucijama i organizacijama na području opštine;
 • primjerke promotivnih materijala kojima se promoviše volontiranje;
 • biografije lica koja realizuju volonterske programe.

 

Neće se uzimati u razmatranje projekti koje ponude sportske, političke ili mikrokreditne organizacije i sl.

Krajnji rok za predaju prijedloga projekta je 15 dana od dana objavlјivanja, u zapakovanoj koverti, neposredno ili poštom na adresu:

Opština Novi Grad, Petra Kočića 2, 79 220 Novi Grad

Komisija za provođenje postupka dodjele sredstava za volontiranje,

sa naznakom „Prijava za sredstva za podsticanje volonteskog rada“

 

Neblagovremene i nepotpune aplikacije neće biti uzete u razmatranje. Prijedlozi projekata koji budu poslati e-mailom ili faksom neće biti razmatrani.

Prijedlozi projekata moraju biti na jednom od službenih jezika u Republici Srpskoj.

Opština Novi Grad nije obavezna da odobri niti jedan prijedlog projekta, niti da plati troškove predaje aplikacija.

Aplikacije možete preuzeti na Info pultu opštine Novi Grad ili na www.opstina-novigrad.com .

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje