English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početak

О Г Л А С о продаји земљишта у државној својини у к.о. М.К. Рујишка

Број: 01-475-36/17

Датум: 16.05.2017. године

На основу  Одлуке о начину и условима јавне продаје земљишта у државној својини у к.о. М.К. Рујишка («Службени гласник општине Нови Град» број 4/17) и члана 3. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе («Службени гласник Републике Српске» број 20/12) Општинa Нови Град објављује

 

 

 

О Г Л А С

о продаји  земљишта у државној својини у к.о. М.К. Рујишка

 

1) Општина Нови Град продаје земљиште у државној својини ближе описано као к.ч. број 594/3 (нови премјер) у површини од 760 м2 из ПЛ број 101 к.о. М.К. Рујишка.

 

2) Продаја земљишта извршиће се путем усменог јавног надметања - лицитације која ће се одржати дана 31.05.2017. године, у згради Општине Нови Град, канцеларија број 5 (велика сала), с почетком у 8.30 часова.                                             

3) Почетна продајна цијена земљишта износи  2.80 КМ/м2, а кауција за учешће у поступку  износи 10% од почетне продајне цијене земљишта и исту је учесник лицитације дужан уплатити на ЈРТ буџета Општине Нови Град број: 5550070022525209, прије отварања поступка лицитације, о чему ће поднијети комисији доказ о извршеној уплати.

      Услов за спровођење поступка лицитације је учешће најмање 3 (три) учесника.

4) Заинтересована лица могу извршити увид у документацију о земљишту које је предмет продаје, као и добити све информације о наведеној продаји у згради Општине Нови Град, канцеларија број 42, сваки радни дан.

5) Предаја земљишта у посјед купцу извршиће се у року од 7 (седам) дана од дана плаћања купопродајне цијене.

6) Овај оглас ће бити објављен на интернет страници Општине, те истакнут на огласној табли Општине.

 

 

 

                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                       Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.                                                                              

Last modified on petak, 19 maj 2017 10:47