English German Italian Serbian
Vi ste ovde: Početak

КОНКУРС за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца

На основу члана 18. Правилника о додјели помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца ("Службени гласник општине Нови Град" број 10/16 и 17/16) Комисија за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца, расписује

КОНКУРС

за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца

I

(1)        Расписује се конкурс за додјелу помоћи за стамбено збрињавање породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца.

(2)        Помоћ за стамбено збрињавање додјељује се у грађевинском материјалу или у новцу за доградњу и поправке стамбених јединица које су у власништву или у посједу подносиоца захтјева.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

II

(1)        Право на подношење захтјева за додјелу помоћи за стамбено збрињавање имају чланови породица погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци, који су стамбено незбринути.

(2)        Право на подношење захтјева за додјелу помоћи за стамбено збрињавање немају лица која су право на стамбено збрињавање породица остварили по Уредби о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске, као ни лица која су у претходном периоду добијала помоћ у новцу или грађевинском материјалу, по раније важећим прописима, од Општине Нови Град или Владе Републике Српске, односно надлежног министарства.

III

Сматра се да није стамбено збринуто лице које је започело изградњу или доградњу властите стамбене јединице, а истовремено:

а)         станује као подстанар,

б)         има својство привременог корисника или корисника алтернативног или нужног смјештаја,

в)         станује у властитом стану или кући, који су неусловни или у којима на члана породичног домаћинства отпада мање од 8 м2  површине,

г)         станује у државном стапу (по основу закупа) који је додијељен њему или његовом брачном другу, у коме на члана породичног домаћинства отпада мање од 8 м2 површине,

д)         станује у стану или кући родитеља, родитеља брачног друга или дјетета, 

ђ)         станује у стану или кући неког од осталих сродника.

 

IV

(1) Подносилац захтјева дужан је да уредно попуни пријаву на конкурс и достави све потребне доказе, и то:

а)  статус члана породице погинулог борца доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом,

б)  статус ратног војног инвалида и припадајућа права доказују се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом,

в)  статус борца - дужина војног ангажовања у рату - доказује се коначним рјешењем о категоризацији борца,

г)  стамбена ситуација доказује се првенствено писаним доказним средствима изданим од надлежног органа (потврда, увјерење, уговор, рјешење и сл.), а само изузетно, ако таквих нема - осталим доказним средствима

д)   број чланова породичног домаћинства доказује се овјереном изјавом датом код надлежног органа у Општини,

ђ)  здравствено стање доказује се: војним инвалидитетом и цивилним инвалидитетом - коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом, налазом и мишљењем овлашћене здравствене установе,

е)   социјална ситуација доказује се коначним рјешењем надлежног органа и потврдом да се право и даље користи,

ж)  статус цивилне жртве рата доказује се коначним рјешењем надлежног органа, донијетим у складу са важећим законом.

 

(2)   Лице које има или је имало статус избјеглице или расељеног лица, односно чија је непокретна имовина (стан, кућа, земљиште) остала изван територије Републике Српске, дужно је да приложи доказе да та имовина није/јесте враћена, замијењена, продата или уништена.

(3)    Овјерена изјава подносиоца захтјева да јесте/није наплатио ратну материјалну штету, дата под пуном одговорношћу.

     V               

(1)   Потврда, увјерење и сл. којом се доказује стамбена ситуација, број чланова породичног домаћинства и стање социјалне потребе не може бити старија од шест мјесеци.

(2)   Комисија има право да провјери чињенице за које је подносилац захтјева поднио доказе, писменом преписком са надлежним органом или на други погодан начин, а стамбену ситуацију - и непосредним увидом на лицу мјеста.

 

ПОСТУПАК

      VI            

(1) Након завршетка конкурса и након евентуалне провјере битних чињеница Комисија сачињава приједлог ранг листе подносилаца захтјева, са стањем чињеница на дан закључења конкурса.

(2) Приједлог ранг листе сачињава се посебно по групама (породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци).

(3)  У приједлогу ранг листе се за сваког подносиоца захтјева исказује број бодова по сваком критеријуму посебно, те укупан број бодова.

На прво мјесто се ставља лице које има највише бодова укупно, па онда редом остали - до оног са најмањим бројем бодова.

(4)  Ако два или више лица из реда ППБ, односно РВИ, имају исти укупан број бодова, на повољније мјесто се ставља лице које има већи број бодова по поједином критеријуму, редом као у члану 8. Правилника.

(5)  Ако два или више лица - бораца, имају исти укупан број бодова, на повољније мјесто се стављају борци који имају више мјесеци проведених у зони борбених дејстава.

(6)  Ако два или више лица имају исти број бодова и по сваком критеријуму посебно, на повољније мјесто се ставља лице које је старије.

(7)  У приједлогу ранг листе се, након закључења рангираних лица, истиче и списак лица која нису рангирана, уз образложење разлога за сваког појединачно.

(8)  Приједлог ранг листе потписују сви чланови Комисије који су учествовали у њеном утврђивању.

(9) Свако лице које је поднијело захтјев за додјелу помоћи за стамбено збрињавање, а које је незадовољно приједлогом ранг листе, може поднијети приговор, у року од осам дана од дана њеног објављивања.

(10) О приговору одлучује начелник општине Нови Град, утврђивањем коначне ранг листе подносиоца захтјева, у року од осам дана од завршетка рока за подношење приговора.

(11) Коначна ранг листа подносилаца објављује се на огласној табли Општине Нови Град.

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

          VII

(1)    Општина Нови Град задржава право да, у року од годину дана након одобравања помоћи, провјери да ли су корисници намјенски употребили додијељену помоћ.

(2)      Уколико се утврди да корисници нису намјенски употребили додијељену помоћ за стамбено збрињавање, дужни су, на захтјев надлежног органа Општине Нови Град, новчану вриједности додијељене помоћи, уплатити у буџет Општине Нови Град, и то у року од 30 дана од дана достављања таквог захтјева.

(3)    Уколико се корисник помоћи, који није намјенски употребио додијељену помоћ за стамбено збрињавање, оглуши на захтјев из тачке 2. Општина Нови Град ће покренути одговарајући судски поступак ради накнаде вриједности одобрене помоћи.

 

ОБЈАВА КОНКУРСА

      VIII

(1)    Конкурс се објављује у средствима јавног информисања (Радио Нови Град, интернет страница Општине Нови Град), на огласној табли Општине и доставља локалним организацијама које окупљају заинтересоване категорије (општинска борачка организација, општинска организација породица погинулих и заробљених бораца и несталих цивила, општинско удружење ратних војних инвалида).

(2)      Рок за подношење захтјева је 15 дана, рачунајући од дана објаве конкурса на огласној табли Оиштине Нови Град и средствима јавног информисања.

ПРЕДАЈА ЗАХТЈЕВА

     IX

Захтјеви за једнократну новчану помоћ за стамбено збрињавање са прилозима се упућују Комисији за додјелу једнократне новчане помоћи за стамбено збрињавање предају се на шалтеру број 3 зграде Општинске управе општине Нови Град, или на адресу Петра Кочића 2, 79220 Нови Град, у затвореној коверти, са напоменом: "ЗА ЈАВНИ КОНКУРС - ДОДЈЕЛА ПОМОЋИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ".

Број: 01-372-34/17

 Датум: 19.09.2017. године 

 

  

                                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                                                 

                                                                                                     Раденко Радић


 

Last modified on sreda, 20 septembar 2017 16:28