English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština Opštine Novi Grad
Skupština Opštine Novi Grad

Skupština Opštine Novi Grad (22)

 

На основу члана 144. Пословника Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 8/14), Предсједник Скупштине општине Нови Град, објављује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И МИШЉЕЊА ЗА  ИЗРАДУ

ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД  ЗА  2017. ГОДИНУ

 

I

 

            Предмет јавног позива је прибављање приједлога и мишљења о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине општине Нови Град за 2017. годину и то:

 

1.  питања и задатке из дјелокруга Скупштине као што су: план развоја и инвестициони програми, уређење грађевинског земљишта, проведбени планови, развојни планови, затим из области културе, образовања, спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства, заштите околине и остале надлежности Скупштине у складу са чланом 39. Статута општине Нови Град ;

2.  задаци који произилазе из утврђене политике и економског развоја Општине.

 

II

 

            Позивају се:  грађани oпштинe,  одборници Скупштине општине, стална радна тијела Скупштине општине, Начелник Општине, начелници Одјељења Oпштинске управе, политичке странке које су заступљене у Скупштини општине, мјесне заједнице и удружења да дају своје приједлоге и мишљења о садржају питања о којима Скупштина општине треба расправљати и доносити одлуке, а у интересу локалног становништва.

 

III

 

Приједлоге и мишљења из тачке I овог Позива доставити у писаном облику, најкасније до 16.12.2016. године, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића број 2. на инфо-пулту зграде Општине или на веб-страницу Општине: /www.opstina-novigrad.com/.

 

                                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК

                                                                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                                   Мирко Згоњанин, дипл. ецц.

На основу члана 144. Пословника Скупштине општине Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 8/14), Предсједник Скупштине општине Нови Град, објављује

 

Ј А В Н И    П О З И В

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА И МИШЉЕЊА ЗА  ИЗРАДУ

ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД  У  2015.ГОДИНИ

 

I

 

            Предмет јавног позива је прибављање приједлога и мишљења о питањима која треба унијети у Програм рада Скупштине општине Нови Град за 2015.годину и то:

 

1.       питања и задатке из дјелокруга Скупштине као што су : план развоја и инвестициони програми, уређење грађевинског земљишта, проведбени планови, развојни планови, затим из области културе, образовања,спорта, здравства, социјалне заштите, информација, занатства, туризма, угоститељства и заштите околине и остале надлежности Скупштине у складу са чланом 33. Статута општине Нови Град ;

2.       задаци који произилазе из утврђене политике и економског развоја Општине.

 

II

 

            Позивају се:  грађани Општине ,  одборници Скупштине општине и стална радна тијела Скупштине општине , Начелник Општине и начелници Одјељења Oпштинске управе  Општине, локалне установе и предузећа, политичке партије и Удружења грађана, да дају своје приједлоге и мишљења о садржају питања о којима Скупштина општине треба расправљати и доносити одлуке, а у интересу локалног становништва.

 

III

 

Приједлоге и мишљења из тачке I  овог Позива доставити у писаном облику, најкасније до 15.12.2014.године, на адресу: Општина Нови Град, ул. Петра Кочића број 2. на инфо-пулту зграде Општине или на веб страницу Општине, /www.opstina-novigrad.com/.

На основу члана 79. Пословника  Скупштине општине Нови Град   ("Службени гласник општине Нови Град" бр.8/14 )  с  а  з  и  в  а  м

 

 

 

  ДВАДЕСЕТПРВУ   РЕДОВНУСЈЕДНИЦУ

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД

 

 

            Сједница ће се одржати дана  12.12.2014.године   ( ПЕТАК) са почетком у 09,00часова у сали број 5. општине  Нови Град

 

            За сједницу предлажем следећи

 

Д Н Е В Н И      Р Е Д

 

1.       „Актуелни час“

2.      Разматрање Нацрта Ребаланса 2.Буџета општине Нови Град за 2014.годину

3.      Разматрање приједлога Одлуке о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Нови Град за 2015.години

4.      Разматрање приједлога Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију минералних сировина  у 2015.години

5.      Разматрање приједлога Програма утрошка средстава добијених од накнаде за експлоатацију шумских сортимената у 2015.години

6.      Разматрање приједлога Програма утрошка средстава добијених од накнаде за коришћење шума у приватној својини у 2015.години

7.      Разматрање приједлога Програма утрошка средстава добијених од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште у 2015.години

Разматрање приједлога Програма утрошка средстава добијених од посебних водних накнада  у 2015.години.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA NOVI GRAD

SKUPŠTINA OPŠTINE

                                                                             -PREDSJEDNIK -

 

Na osnovu člana 79. Poslovnika  Skupštine opštine Novi Grad   ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" br.8/14 )  s  a  z  i  v  a  m

                                               DVADESETU   REDOVNU SJEDNICU

       SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD

            Sjednica će se održati dana  28.11.2014.godine   ( PETAK) sa početkom u 09,00časova u sali broj 5. opštine  Novi Grad

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

                                                               DNEVNI RED

1.       „Aktuelni čas“

2.      Izvodi  iz zapisnika sa 19.redovne sjednice Skupštine opštine Novi Grad i 3.posebne sjednice Skupštine opštine Novi Grad

3.      Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Novi Grad za period 01.01. – 30.06.2014.godine

4.      Razmatranje nacrta Budžeta opštine Novi Grad za 2015.godinu

5.      Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o usvajanju Programa investicionih ulaganja opštine Novi Grad za 2014.godinu

6.      Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama  Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad

7.      Razmatranje prijedloga Odluke o kupovini zemljišta u k.o. Novi Grad 1.

8.      Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima javne prodaje zemljišta u državnoj svojini u k.o. Kršlje

9.      Razmatranje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Hozići

10.  Razmatranje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Matavazi i k.o. Poljavnice

11.  Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji, neposrednom pogodbom, zemljišta u državnoj svojini Prošić (Simo) Zoranu iz Poljavnica

12.  Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji, neposrednom pogodbom, zemljišta u državnoj svojini Perenčević (Nikola) Draganu iz Poljavnica

13.  Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uslovima javne prodaje zemljišta u državnoj svojini u k.o. Maslovare i k.o. Poljavnice (k.o.Novi Grad)

14.  Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o poslovnim zgradama, poslovnim prostorijama i garažama u svojini opštine Novi Grad

15.  Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o određivanju lokacija za postavljanje privremenih objekata

16.  Razmatranje Elaborata - Izvještaja o procjenjenoj šteti od poplava na području opštine Novi Grad

17.  Razmatranje Izvještaja  o  procjeni štete  koja je nastala na području opštine Novi Grad u poplavama od 10-14.9.2014.godine

18.  Razmatranje Informacije o stanju socijalne zaštite na području opštine Novi Grad

19.  Razmatranje Informacije o stanju  komunalne problematike na području opštine Novi Grad ( 30.09.2013.-30.09.2014.godine)

20.  Razmatranje Informacije o stanju i gazdovanju šumama na području opštine Novi Grad

21.  Razmatranje Informacije o provođenju Omladinske politike na području opštine Novi Grad

22.  Razmatranje prijedloga Programa rada Tima za borbu protiv droge, alkohola i pušenja za 2015.godinu

23.  Kadrovska pitanja:

            23.1. prijedlog Odluke o utvrđivanju  Liste stručnjaka za imenovanje Komisije za sprovođenje postupka za prijem službenika u Opštinsku upravu opštine Novi Grad   

      23.2. prijedlog Odluke  o razrješenju  člana Opštinske izborne komisije, zbog isteka mandata;

            23.3. prijedlog Odluke  o razrješenju direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Novi Grad, zbog isteka mandata;

           23.4. prijedlog Odluke  o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Novi Grad;

           23.5. prijedlog Rješenja  o prestanku  dužnosti  člana Upravnog odbora  Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

           23.6. prijedlog Rješenja o imenovanju vršioca dužnosti  člana   Upravnogodbora Javne ustanove Centar za socijalni rad Novi Grad

                 23.7. prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i

      imenovanje direktora Javnezdravstvene  ustanove Dom zdravlja  Novi Grad

           23.8. prijedlog Odluke o  imenovanju članova  Komisije za sprovođenje javnogkonkursaza izbor  direktora JZU Dom zdravlja Novi Grad

Dana  18.07.2014.godine održana je 19. sjednica Skupštine opštine sa sledećim dnevnim redom:

 

1.       „Aktuelni čas“

2.       Izvod iz zapisnika sa 18.redovne sjednice Skupštine opštine Novi Grad

3.       Razmatranje prijedloga Rebalansa budžeta opštine Novi Grad za 2014.godinu

4.       Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Novi Grad broj 02-022-57/14

5.       Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa investicionih ulaganja opštine Novi Grad za 2014.godinu

6.       Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima javne prodaje poslovnih prostorija u svojini opštine Novi Grad

7.       Razmatranje Informacije o stanju u privredi opštine Novi Grad u 2013.godini i realizacija Akcionog plana sa konkretnim aktivnostima za sprovođenje zaključaka Skupštine opštine

8.       Razmatranje Informacije o stanju poljoprivrede na području opštine Novi Grad

9.       Razmatranje prijedloga revizije Strategije razvoja opštine Novi Grad 2011-2015.godina

10.   Razmatranje Informacije o realizaciji Programa rada Skupštine opštine Novi Grad za period od 01.01. do 30.06.2014.godine

11.   Razmatranje Informacije o stanju javne bezbjednosti na teritoriji opštine Novi Grad za period od 01.01. do 30.06.2014.godine

12.   Razmatranje Informacije o stanju u srednjem obrazovanju i vaspitanju na području opštine Novi Grad

13.   Razmatranje Informacije o stanju u osnovnom obrazovanju i vaspitanju na području opštine Novi Grad

14.   Razmatranje Informacije o ostvarivanju prava porodica poginulih, zarobljenih i nestalih boraca VRS,RVI, boraca VRS i boraca NOB-e 1941-1945.

15.   Razmatranje Informacije o stanju turizma na području opštine Novi Grad

16.   Razmatranje prijedloga Načelnika Opštine za imenovanje Upravnog odbora Centra za socijalni rad Novi Grad.

Lica koja su registrovana za obavljanje starih ili umjetničkih zanata i domaće radinosti u Novom Gradu oslobođeni su plaćanja poreza na nepokretnosti.

Odlukom lokalne Skupštine definisane su deficitarne i niskoakumulativne proizvodno-zanatske i uslužne djelatnosti za koje je moguće koristiti ove olakšice.

Na području novogradske opštine registrovano je desetak lica koja obavljaju neki od starih ili umjetničkih zanata ili domaću radinost.

Oni će dok obavljaju djelatnost biti oslobođeni plaćanja poreza u visini od 50 do 90 KM. 

Na osnovu člana 79. Poslovnika  Skupštine opštine Novi Grad   ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" br.8/14 )  s  a  z  i  v  a  m

                                              OSAMNAESTU  REDOVNU SJEDNICU

      SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD

 

            Sjednica će se održati dana  20.06.2014.godine   ( PETAK) sa početkom u 09,00časova u sali broj 5. opštine  Novi Grad

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

                                                   D N E V N I      R E D

1.  „Aktuelni čas“

2. Izvod iz zapisnika sa 17.redovne sjednice Skupštine opštine Novi Grad

3. Razmatranje Izvještaja o izvršenju Budžeta opštine Novi Grad za 2013.godinu

4. Razmatranje nacrta Rebalansa Budžeta opštine Novi Grad za 2014.godinu

 5. Razmatranje Informacije o poplavama u maju 2014.godine, posljedicama iprijedlogom mjera za otklanjanje posledica

6. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju deficitarnih i niskoakumulativnih proizvodno-zanatskih i uslužnih djelatnosti na području opštine Novi Grad

 7. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje sekundarne vodovodne mreže, rezervoara „Milodor“ i prepumpnih stanica u naseljima Poljavnice, Ravnice, Vodičevo i Dobrljin,  KP „Vodovod i kanalizacija „ a.d. Novi Grad

8. Razmatranje prijedloga Odluke o pristupanju izmjeni i dopuni  Regulacionihplana „Centar A“i  „Centar B“opštine Novi Grad

 9. Razmatranje Informacije o evidenciji imovine opštine Novi Grad

10. Razmatranje Informacije o broju, stanju i održavanju seoskih vodovoda i seoskih grobalja na području opštine Novi Grad

11. Razmatranje Informacije o stanju turizma na području opštine Novi Grad

 12. Razmatranje prijedloga Načelnika Opštine za imenovanje Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Pčelica Maja“ Novi Grad.

Na osnovu člana 21. Poslovnika  Skupštine opštine Novi Grad   ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" br. 18/05, 2/06 i 5/11)  s  a  z  i  v  a  m

                                             SEDAMNAESTU  REDOVNUSJEDNICU

 SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD

 

           Sjednica će se održati dana  14.05.2014.godine   ( SRIJEDA ) sa početkom u 09,00časova u sali broj 5. opštine  Novi Grad

 

            Za sjednicu predlažem sledeći

 

                                               D N E V N I      R E D

 1.  „Aktuelni čas“
 2. Izvod iz zapisnika sa 16.redovne sjednice Skupštine opštine Novi Grad
 3. Razmatranje prijedloga Poslovnika Skupštine opštine Novi Grad
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o održavanju manifestacije „Petrovdanski dani“ na području opštine Novi Grad
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o usvajanju Programa sanitarne zaštite izvorišta na lokaciji „Donje Mlakve“ opština Novi Grad
 6. Razmatranje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta u k.o.Hozići
 7. Razmatranje prijedloga Odluke o zamjeni zemljišta u k.o. Blagaj Japra
 8. Razmatranje prijedloga Odluke o izradi Akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Novi Grad za period 2015-2016.godina
 9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o kreditnom zaduženjuopštine Novi Grad
 10. Razmatranje Informacije o sudskim sporovima i procjeni ishoda sudskih sporova
 11. Razmatranje Informacije o stanju populacione politike i migracionih kretanja na području opštine Novi Grad u 2013.godini
 12. Razmatranje Informacije o stanju zadrugarstva na području opštine Novi Grad
 13. Razmatranje Informacije o stanju elektromreže opštine Novi Grad u 2013.godini
 14. Razmatranje Informacije o stanju javne rasvjete na području opštine Novi Grad za 2013.godinu
 15. Razmatranje Informacije o radu udruženja građana i nevladinih organizacija na području opštine Novi Grad koje se finansiraju iz Budžeta Opštine
 16. Razmatranje Informacije o stanju saobraćaja na području opštine Novi Grad u 2013.godini
 17. Razmatranje Informacije o stanju i zaštiti životne sredine na području opštine Novi Grad. 

Skupština opštine Novi Grad usvojila je danas odluku o kreditnom zaduženju opštine u iznosu od 597.140 KM za finansiranje 32 projekta koji se odnose na vodosnabdijevanje i putnu infrastrukturu, u skladu sa programom ulaganja za ovu godinu.

Program ulaganja opštine Novi Grad za 2013. godinu realizovan je sa 42,42 odsto, odnosno od planiranih 11.257.100 KM u projekte je uloženo 4. 775.807 KM, navodi se u informaciji koja je usvojena na sjednici.

Skupština je danas usvojila i Izvještaj o radu načelnika opštine u prošloj godini, te izvještaje o poslovanju lokalnih preduzeća i ustanova.

Na osnovu člana 21. Poslovnika  Skupštine opštine Novi Grad   ("Službeni glasnik opštine Novi Grad" br. 18/05, 2/06 i 5/11)  s  a  z  i  v  a  m

                                             ŠESNAESTU  REDOVNU SJEDNICU

 SKUPŠTINE OPŠTINE NOVI GRAD

 

            Sjednica će se održati dana  10.04.2014.godine   ( ČETVRTAK) sa početkom u 09,00časova u sali broj 5. opštine  Novi Grad

            Za sjednicu predlažem sledeći

                                                      D N E V N I      R E D

 1. „Aktuelni čas“
 2. Izvod iz zapisnika sa 15.redovne sjednice Skupštine opštine Novi Grad
 3. Razmatranje Izvještaja o radu Načelnika opštine i Opštinske uprave opštineNovi Grad u 2013.godini
 4. Razmatranje Izvještaja Načelnika opštine o radu u organima  KP „Komus“ a.d.Novi Grad  u 2013.godini
 5. Razmatranje Izvještaja Načelnika opštine o radu u organima  KP „Vodovod i kanalizacija“ a.d.Novi Grad  u 2013.godini
 6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju preduzeća, javnih ustanova  i Agencije  na području opštine Novi Grad  u 2013.godini  i to:

a)  JP „Radio Novi Grad“,

b)  JP GSC ''Sportska dvorana''

v)   JZU Dom zdravljaNovi Grad,

g)   JU „Kulturno-obrazovni centar“ ,

d)   JU Dječiji vrtić ''Pčelica Maja'',

đ)  JU Centra za socijalni rad,

e)  Lokalne agencije za razvoj,

ž)  JU „Narodna biblioteka Novi Grad“

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o grobljima i pogrebnoj djelatnosti
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji, neposrednom pogodbom, zemljišta u državnoj svojini Zgonjanin (Dragan) Miroslavu iz Svodne
 3. Razmatranje prijedloga Odluke o načinu i uslovima javne prodaje zemljišta u državnoj svojini u k.o. Matavazi
 1. Razmatranje prijedloga Odluke o prodaji, neposrednom pogodbom, zemljišta u državnoj svojini Sejdinović (Ibrahim) Hajri iz Suhače
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o kreditnom zaduženju opštine Novi Grad
 3. Razmatranje Izvještaja o realizaciji “Strategije razvoja opštine Novi Grad zaperiod  2011-2015.” u 2013.godini
 4. Razmatranje prijedloga Odluke o reviziji Strategije razvoja opštine Novi Grad  2011-2015.godina
 5. Razmatranje prijedloga izmjene Plana održavanja, zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području opštine Novi Grad u 2014.godini
 6. Razmatranje Informacije o realizaciji Programa investicionih ulaganja opštine Novi Grad za  2013.godinu
 7. Razmatranje Informacije o stanju lokalnih  puteva i ulica na području opštineNoviGradu 2013.godini
 8. Imenovanje članova Odbora za žalbe opštine Novi Grad.
Prethodna12Sledeća
Strana 1 od 2