English German Italian Serbian
Vi ste ovde: PočetakSkupština opštineTehnička službaAktuelnostiЈАВНИ КОНКУРС за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Oпштинску управу општине Нови Град

ЈАВНИ КОНКУРС за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Oпштинску управу општине Нови Град

            На основу члана 77. и члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'' број: 97/16), Начелник општине Нови Град  р а с п и с у ј е:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у

Oпштинску управу општине Нови Град

 

 

 

I - Расписује се јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Oпштинску управу општине Нови Град:

 

  1. Самостални стручни сарадник за административно-техничке послове............................ 1 извршилац

 

II - Општи услови:

 

  1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
  2. да је старији од 18 година,
  3. да има општу здравствену способност,
  4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
  5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било ком нивоу власти у БиХ три године прије објављивања јавног конкурса,
  6. да није у  сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

 

III - Посебни услови:

 

I-1: ВСС – дипломирани информатичар или први циклус студија дипломирани информатичар са најмање 240 ECTS бодова; положен стручни испит за рад у општинској управии најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

 

 

IV - Опис послова:

 

Службеник обавља послове и радне задатке у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској  управи општине Нови Град (члан 76. тачка 8.2).

 

 

V - Потребна документа:

 

Кандидат је дужан приложити:

      -    пријаву на прописаном обрасцу (образац број 1. доступан на интернет страници

           Министарства управе и локалне самоуправе Републике Српске),

-          извод из матичне књиге рођених,

-          увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,

-          овјерену копију дипломе о стручној спреми,

-          доказ о радном искуству,

-          доказ о положеном стручном испиту за рад у органима  управе,

-     доказ да се против кандидата не води кривични поступак,

-          доказ о неосуђиваности.

 

 

VI - Доказ о здравственој способности доставиће само изабрани кандидат, прије заснивања радног односа.

 

Пријаве са потребном документацијом се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Нови Град, Начелник општине, улица Петра Кочића бр. 2, 79220 Нови Град, са назнаком: ''За јавни конкурс за пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме''.

Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске''.

Конкурс ће бити објављен  у Службеном гласнику Републике Српске,  Гласу Српске,  на интернет страници Општине Нови Град:  www.opstina-novigrad.com и огласној табли Општине Нови Град.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Сви кандидати који испуњавају  услове конкурса биће позвани на интервју. О времену и мјесту спровођењу интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

 

Број: 01-120-9/17

Датум: 29.09.2017. године      

 

 

 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                 Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.