Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Predmet javnog poziva

U skladu sa članom 2. stav 2. Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za kapitalne investicije u polјoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini  (,,Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 20/23), u dalјem tekstu: Pravilnik), Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Agencija za agrarna plaćanja    ( u dalјem tekstu: Agencija), raspisuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu novčanih podsticaja  za kapitalne investicije u polјoprivrednoj proizvodnji u 2023. godini (u dalјem tekstu: javni poziv).

Javni poziv je otvoren  30 dana od dana objavlјivanja i obavezno sadrži: predmet javnog poziva, lica koja mogu biti učesnici javnog poziva, uslove koje je korisnik sredstava obavezan ispuniti, visinu sredstava koja se dodjelјuju, potrebnu dokumentaciju, rok za dostavlјanje prijava, postup­ak za dodjelu sredstava i obaveze korisnika nakon dobijanja sredstava.

Vrste kapitalnih investicija

(1) Pravo na podsticajna sredstva za kapitalne investicije u polјoprivrednoj proizvodnji korisnici ostvaruju za:

1) investicije u polјoprivrednu mehanizaciju (kombajne, traktore, traktorske kabine, motokultivatore sa priklјučcima i ostale polјoprivredne priklјučke i uređaje, uklјučujući dronove za zaštitu bilјa, traktorske navigacije i auto-pilote),

2) investicije u sto­čar­sku proizvodnju (izgradnja objekata, nabavka osnovnog stada kod goveda, svinja, ovaca i koza, oprema za govedarske, svinjarske, ovčarske, kozarske i živinarske farme i oprema za pčelarstvo),

3)    investicije u bilјnu proizvodnju (izgradnja pla­ste­ni­ka, podizanje višegodišnjih za­sa­da, nabavka i podizanje protivgradnih mreža i boks-paleta, nabavka opreme za navodnjavanje i investicije u organskoj proizvodnji),

4) investicije za preradu polјoprivrednih proizvoda (nabavka opreme za sortiranje, pakovanje i preradu proizvoda na gazdinstvu, nabavka tehnološke opreme i opreme za hladnjače, te izgradnja novih objekata za skladištenje i preradu polјoprivrednih proizvoda),

5) investicije u adaptaciju, izgradnju i opremanje ribogojilišta.

(2) Pravo na ostvarivanje podsticaja po  Pravilniku imaju korisnici podsticaja koji su izvršili ulaganja od 1. januara 2023. godine, a za ulaganja u podizanje voćnih zasada i vinograda za sadnju izvršenu u jesen prethodne godine, odnosno prolјeće ili lјeto tekuće godine (obračunski period).

Visina novčanih podsticaja

(1) Rezervacija sredstava podsticaja za kapitalne investicije iz člana 4. Pravilnika ostvaruju se na osnovu:

1) dostavlјene prijave na javni poziv, sačinjene na Obrascu 1, koji se nalazi u Prilogu Pravilnika i čini njegov sastavni dio,

2) dokumentacije propisane Pravilnikom.

(2) Isplata novčanih sredstava za podsticaje iz člana 4. Pravilnika ostvaruje se na osnovu zahtjeva za isplatu, sačinjenog na Obrascu 2, koji se nalazi u Prilogu Pravilnika, a nakon investiranja i komisijskog pregleda na terenu.

(3) Rok za realizaciju investicije i dostavlјanje zahtjeva za isplatu sredstava je najkasnije do 30. septembra tekuće godine.

(4) Podsticajna sredstva iz člana 4. Pravilnika odobravaju se u iznosu od 40% od ukupne vrijednosti prihvatlјivih troškova investicije za komercijalna polјoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 20% za nekomercijalna polјoprivredna gazdinstva.

(5) Izuzetno od stava 4. ovog člana, iznos novčanih sredstava podsticaja odobrava se u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti prihvatlјivih troškova investicije za komercijalna polјoprivredna gazdinstva, odnosno u iznosu od 25% za nekomercijalna polјoprivredna gazdinstva ukoliko je:

1) korisnik podsticaja polјoprivredno gazdinstvo koje se nalazi na ili iznad 600 m. n. v., a za koje je uz zahtjev za rezervaciju sredstava dostavlјena izjava sačinjena na Obrascu 4. iz Priloga Pravilnika,

2) nosilac polјoprivrednog gazdinstva mlađi od 40 godina ili žena, koji su registrovani u RPG-u zaklјučno sa 31. decembrom 2022. godine ili imaju datum osnivanja u tekućoj godini,

3) polјoprivredno gazdinstvo sertifikovano za organsku proizvodnju,

4) predmet nabavke polјoprivredna mehanizacija, koja je proizvedena u Republici Srpskoj.

(6) Podsticajna sredstva za namjenu iz člana 4. Pravilnika obračunavaju se u skladu sa st. 4. i 5. ovog člana, koja po jednom osnovu, tj. po jednom članu Pravilnika ne mogu biti veća od:

1) 50.000 KM za nekomercijalna polјoprivredna gazdinstva,

2) 100.000 KM za komercijalna polјoprivredna gazdinstva,

3) 200.000 KM za pravna lica i samostalne preduzetnike.

(7) Korisnici koji ostvare pravo na podsticajna sredstva za investicije u organskoj proizvodnji ne mogu za istu vrstu ulaganja ostvariti pravo na podsticajna sredstva po drugom osnovu, u skladu sa odredbama Pravilnika.

(8) Žene nosioci gazdinstava koje ostvare pravo na podsticajna sredstva za ekonomsko osnaživanje žena u ruralnom području na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj polјoprivrede i sela („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 11/23) ne mogu ostvariti pravo u skladu sa stavom 5. ovog člana.

(9) Obračun podsticajnih sredstava vrši se na osnovu poređenja podataka iz zahtjeva i dokumentacije u prilogu sa podacima upisnim u RPG i RK i podacima dobijenim uvidom na licu mjesta ili putem aplikacije Etfarm (@FARM).

 

Kompletan tekst javnog poziva je dostupan ovdje.

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje