Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

Na osnovu člana 3. Pravilnika o kriterijumima za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za proceduru asistirane reprodukcije  („Službeni glasnik opštine Novi Grad", broj: 6/19), člana 66. Statuta opštine Novi Grad („Službeni glasnik opštine Novi Grad" broj: 2/17), Načelnik opštine Novi Grad r a s p i s u j e

J A V N I   P O Z I V

 za dodjelu finansijske pomoći za proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)

 

I

Načelnik Opštine Novi Grad raspisuje Javni poziv za dodjelu finansijske pomoći za  proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje).

Pravo na dodjelu novčanih sredstava mogu ostvariti supružnici odnosno vanbračni partneri koji u vezi sa planiranjem porodice, nemaju pravo na proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesna oplodnja) na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

 Kriterijumi za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć za asistiranu reprodukciju (vantjelesnu oplodnju) su:

 • da par ima državljanstvo Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da par ima prebivalište na teritoriji Opštine Novi Grad najmanje dvije godine prije podnošenja zahtjeva,
 • da par ispunjava uslove Fonda zdravstvenog osiguranja za liječenje postupcima aisistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje):
 • dokazan sterilitet para ili jednog od njih,
 • da se par nalazi u braku ili vanbračnoj zajednici više od dvije godine i
 • da je par, ukoliko je žena mlađa od 42 godine, iskoristio pravo na tri pokušaja koja se u cjelosti ili djelomično finansiraju sredstvima Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske

II

Zahtjevi za dodjelu finansijske pomoći proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) dostavljaju se putem protokola Opštine i isključivo putem prijavnog obrasca.

 Uz zahtjev dostavljaju se sljedeći dokazi:

 • izvod iz Matične knjige vjenčanih za par ili izjava ovjerena od strane dva svjedoka da par ostvaruje zajednicu života u skladu sa zakonom kojim se uređuju porodični odnosi (u slučaju vanbračne zajednice),
 • uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine za par,
 • uvjerenja o prebivalištu za par,
 • fotokopije ličnih karata,
 • kopija kartice tekućeg računa,
 • profaktura zdravstvene ustanove koja će sprovoditi postupak asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje),
 • dokaz da je par koristio pravo na tri pokušaja asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) na teret sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, ukoliko je žena mlađa od 42 godine. Ukoliko je žena starija od 42 godine, ovaj dokaz nije potrebno prilagati.
 • medicinska dokumentacija.

 Ukoliko se postupak asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje) provodi u inostranoj zdravstvenoj ustanovi, dokumenta te zdravstvene ustanove moraju biti prevedena na jedan od službenih jezika u Republici Srpskoj i ovjerena od strane sudskog tumača.

          

III

 Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3, Info pulta Opštinske uprave, Opštine Novi Grad, lično ili putem pošte na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića br.2, 79220 Novi Grad sa naznakom: „Za Javni poziv za finansijske pomoći za proceduru asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)".

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Rok za prijavljivanje je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj tabli opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici opštine Novi Grad (ovdje)

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje