Sugestije za dalji razvoj internet prezentacije možete dostaviti na sugestije@opstina-novigrad.com

KONKURS za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj 2023/2024. godini

 

I

Načelnik opštine Novi Grad dodjelјuje tri vrste stipendija za 35 redovnih studenata prvog ciklusa studija u visokoškolskim ustanovama, i to:

 

1) Stipendije za deficitarna zanimanja................................14 stipendija

2) Stipendije prema socijalnom statusu ..................................7 stipendija

3) Stipendije za uspjeh na studiju.............................................14 stipendija

 

Student može podnijeti prijavu za samo jednu vrstu stipendije.

 

II

            Stipendije Opštine Novi Grad dodjelјuju se redovnim studentima druge i viših godina studija koji se školuju na teret budžeta, koji imaju državlјanstvo BiH–RS i stalno mjesto prebivališta na teritoriji opštine Novi Grad.

            Studenti prve godine studija nisu obuhvaćeni ovim Konkursom.

III

Studenti koji se prijavlјuju na Konkurs, uz prijavu su dužni priložiti slјedeću dokumentaciju (u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji) kojim dokazuju ispunjavanje opštih uslova:                                

 • uvjerenje o državlјanstvu RS - BiH,
 • potvrda o prebivalištu,
 • uvjerenje o redovnom upisu (na teret budžeta RS) godine studija,
 • uvjerenje da student u toku trajanja studija ukupno nije imao više od dvije obnove,
 • izvod iz MKR, (da student ima do 26 godina starosti),
 • izjavu da ne primaju stipendiju po drugom osnovu.

 

(1) STIPENDIJE ZA DEFICITARNA ZANIMANјA

 

FAKULTETI – DEFICITARNA ZANIMANјA:

 1. Diplomirani inženjer mašinstva..............................................2 stipendije
 2. Diplomirani inženjer građevine...............................................1 stipendija
 3. Diplomirani inženjer arhikteture............................................1 stipendija
 4. Diplomirani inženjer elektrotehnike......................................2 stipendije
 5. Doktor medicine............................................................................2 stipendije
 6. Profesor matematike.....................................................................2 stipendije
 7. Profesor fizike.............................................................................1 stipendija
 8. Profesor njemačkog jezika.............................................................1 stipendija
 9. Profesor razredne nastave i........................................................1 stipendija
 10. Diplomirani vaspitač predškolske djece..................................1 stipendija

 

Redovni studenti koji konkurišu za dodjelu stipendija prema deficitarnim zanimanjima, pored opštih uslova, moraju ispunjavati i slјedeće posebne uslove (potrebno priložiti):

           

-  uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan       student druge i viših godina studija deficitarnih zanimanja/struka,

-     potvrda o prosjeku ocjena sa visokoškolske ustanove i

-     kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.

 

(2) STIPENDIJE PREMA SOCIJALNOM STATUSU

 

Redovni studenti koji konkurišu za dodjelu prema socijalnom statusu, pored opštih uslova i uslova da su ostvarili prosjek od 7,00 i više iz predhodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, moraju ispunjavati i jedan od slјedećih uslova, te priložiti:

 

 • dokaz o statusu člana porodice poginulog borca - (rješenje Odsjeka za BIZ o porodičnoj invalidnini),
 • dokaz o statusu člana porodice RVI od I do V kategorije - (rješenje BIZ o porodičnoj invalidnini),
 • dokaz da su djeca bez oba roditelјa – (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • dokaz da su djeca samohranih roditelјa, sa utvrđenim socijalnim statusom - (uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da su oba roditelјa nezaposlena, sa utvrđenim socijalnim statusom- (izvod iz evidencije za nezaposlene-Zavod za zapošlјavanje i uvjerenje Centra za socijalni rad),
 • uvjerenje da je student osoba sa invaliditetom i da su korisnici prava na tuđu njegu i pomoć – (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su članovi porodica sa troje i više djece (Centar za socijalni rad),
 • uvjerenje da su djeca roditelјa sa statusom civilne žrtve rata (Odsjek za BIZ),
 • dokaz o mjesečnim prihodima (potvrda ili uvjerenje poslodavca o mjesečnim prihodima za zadnja tri mjeseca prije raspisivanja konkursa, ček od penzije, ostali dokazi o primanjima),
 • kućna lista, (navesti sve članove domaćinstva) i
 • kopija kartice tekućeg računa.

 

            (3) STIPENDIJE ZA OSTVARENI USPJEH NA PRVOM CIKLUSU STUDIJA

           

            Pravo na dodjelu stipendija za uspjeh imaju studenti koji su prvi put upisali drugu i više godine studija, a pored opštih uslova, moraju ispunjavati i poseban uslov, da su ostvarili prosjek ocjena 8,50 i više iz predhodnih godina studija na upisanoj visokoškolskoj ustanovi, te priložiti:

 

 • uvjerenje/potvrdu da je student prvi put upisao studijsku godinu, kao redovan student druge i viših godina studija,
 • potvrda o položenim ispitima sa navedenim prosjekom ocjena sa visokoškolske ustanove i
 • kućnu listu, u kojoj su navedeni svi članovi domaćinstva.

 

IV

Stipendija za tekuću akademsku godinu isplaćuje se u 8 jednakih mjesečnih rata. Pojedinačna mjesečna rata stipendije za studente iznosi 200,00 KM.

Sa korisnikom stipendije sklopiće se Ugovor o stipendiranju, kojim će biti pobliže utvrđena prava i obaveze davaoca i korisnika stipendije.

 

V

Zahtjev za dodjelu stipendije sa potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti na šalter broj 3 Info pulta Opštinske uprave Opštine Novi Grad, lično ili na adresu: Opština Novi Grad, ul. Petra Kočića br. 2, 79220 Novi Grad, sa naznakom "Za Konkurs za stipendije". Potrebno naglasiti za koju vrstu stipendije se konkuriše (prema socijalnom statusu, deficitarnost, uspjeh). Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

VI

Nezadovolјni učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na objavlјenu Odluku o dodjeli stipendija Načelniku Opštine u roku od 8 dana od dana objavlјivanja Odluke.

Rješenje po prigovoru na Odluku o dodjeli stipendija donosi Načelnik Opštine u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora i ono je konačno.

Ovaj Konkurs biće objavlјen na Oglasnoj tabli Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i internet stranici Opštine Novi Grad www.opstina-novigrad.com.

Rok za prijavlјivanje na Konkurs je 15 dana od dana objavlјivanja. 

Dokumentacija u vezi konkursa je dostupna ovdje.

 

Broj: 01- 67-3/23

Datum: 10.10.2023. godine

Korisni linkovi

http://www.predsjednikrs.net

Predsjednik RS

http://www.vladars.net

Vlada Republike Srpske

https://www.narodnaskupstinars.net/

Narodna skupština RS

http://komorars.ba/

Privredna komora RS

http://www.predsjednistvobih.ba

Predsjedništvo BIH

Opština Novi Grad

Petar Kočića 2,
79220 Novi Grad

Telefon: 052 720 452 
Faks: 052 720 901 
e-mail: info@opstina-novigrad.com
JIB: 4400764840006

Radno vrijeme
pon.-pet. od 07:00h od 15:00h

Partnerske opštine

 

 Poslovno okruženje